\ \
Close
Skip to content
20JUN2021_Facebook Cover Photo_1500

🇬🇧 英國二手物業講座 x 網上睇樓團

買樓花怕爛尾,鍾意個區又無新樓,又有KOL話唔好買新樓,二手樓又唔知點揀,睇Rightmove又唔知係未同實際一樣….

各位想投資英國物業的朋友,又或者行將移居BNO一族,以上的問題係未您的煩惱?

Gary今次連同英國的團隊帶您睇睇精選的二手House同Apartment,等您哋買之前可以睇清楚物業外圍及內部間隔同裝修,係未幾好呢!River Habitat 提供一站式置業服務,包括安排稅務專家、律師、按揭顧問、測量師及租賃管理服務,立即登記,睇下港人移居及投資熱點的倫敦、曼徹斯特及利物浦有咩心水推介,同埋購買英國二手物業要的注意事項😉

英國二手物業講座 x 網上睇樓團
🗓 日期:2021年6月26日 (星期六)
⏰ 時間:12pm / 3pm
📍 地點:銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場11樓1105室(銅鑼灣地鐵站C出口步行約3分鐘)
查詢:WhatsApp: 5602 6959

報名:

講座內容
1. 英國二手物業買賣流程
2. 購買英國二手物業注意事項
3. 精選物業推介

#倫敦#利物浦#曼徹斯特#二手盤#英國樓

本公司致力保護由閣下提供之資料,唯基於互聯網的特性,本公司未能作出十足的保証。本公司不會於閣下瀏覽本公司網頁時收集閣下可識辨個人身分的資料,本公司只會紀錄閣下的瀏覽紀錄,但有關資料只顯示閣下的電子郵件地址中的部份或地域伺服器地址,以及閣下曾瀏覽的網頁,本公司只會用這些資料編製網址的一般統計資料。

閣下到訪本網站時,網站會作紀錄,以分析網站的訪客人數和一般使用狀況。其中部份資料將透過「曲奇」程式收集,「曲奇」是載有小量資料的檔案,自動儲存於訪客本身電腦所安裝的互聯網瀏覽器,可供本網站日後檢索。「曲奇」收集的是不記名的集體統計資料,並不包括姓名、地址、及電話、電郵地址等個人聯絡資料。目前常見的瀏覽器版本均預設啟動「曲奇」的功能。如閣下想禁用「曲奇」或被通知「曲奇」的使用,可更改瀏覽器的設定,但更改後可能不可以進入本網站的某些部份。

本公司流動應用程式可能會存取使用者的安裝識別碼以透過流動裝置上的藍牙提供各分行的地區資訊及相關推播通知。

本公司於網上收集閣下之個人資料後,會儲存在安全的資料庫內,經防火牆保護而與互聯網分隔。只有經過適當培訓及授權之職員方可讀取這些個人資料及本公司不會在未有閣下同意的情況下向其它機構透露閣下之個人資料 (收集個人資料聲明所述的情況除外)。

為了向瀏覽者提供更多資訊及服務,本公司會與其它網站 (“第三者”) 連結,這些第三者會於瀏覽者使用其服務時收集瀏覽者之個人資料 (如閣下之姓名、電話、電郵地址),他們於收集個人資料時會遵守其私隱政策,本公司之私隱政策並不約束這些第三者。

\